ஊடக செய்தி

வடிகட்டுதல்:
18.09.2019 MCP Photo 01.

நார்தமலை எம்.சி.பி நியூஸ்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/09/2019

நார்தமலை எம்.சி.பி நியூஸ் (PDF 46KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கலெக்டர் அறிவிப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/09/2019

கலெக்டர் அறிவிப்பு (PDF 24KB)

மேலும் பல
241.

புதுக்கோட்டை அலுவலக ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/09/2019

புதுக்கோட்டை அலுவலக ஆய்வு (PDF 24KB)

மேலும் பல
17.09.2019 - Photo 01.

விழிப்புணர்வு செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/09/2019

விழிப்புணர்வு செய்திகள் (PDF 24KB)

மேலும் பல
203.

குடிமராமத்து ஆய்வு செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/09/2019

குடிமராமத்து ஆய்வு செய்திகள் (PDF 25KB)

மேலும் பல
1011012.

அமைச்சர் மலர் அஞ்சலி அண்ணா சிலை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/09/2019

அமைச்சர் மலர் அஞ்சலி அண்ணா சிலை (PDF 23KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

எய்ட்ஸ் துறை செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/09/2019

எய்ட்ஸ் துறை செய்திகள் (PDF 23KB)

மேலும் பல
PMC - Pallavankulam Photo 01.

புதுக்கோட்டை நகராட்சி குடிமராமத்து செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/09/2019

புதுக்கோட்டை நகராட்சி குடிமராமத்து செய்திகள் (PDF 30KB)

மேலும் பல
12.09.2019 Metting Photo - 1.

மாவட்ட ஆதி டிரிவிடர் வெல்ஃபாரா துறை மறுஆய்வு சந்திப்பு செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/09/2019

மாவட்ட ஆதி டிரிவிடர் வெல்ஃபாரா துறை மறுஆய்வு சந்திப்பு செய்திகள் (PDF 26KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வேலைவாய்ப்பு செய்திகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/09/2019

வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் (PDF 20KB)

மேலும் பல