முடிவு

மருத்துவமனைகள்

அரசு மருத்துவமனை- திருமயம்

திருமயம்


தொலைபேசி : 04333-274222

அரசு மருத்துவமனை- மணமேல்குடி

மணமேல்குடி


தொலைபேசி : 04371-250010

அரசு மருத்துவமனை- வலையப்பட்டி

வலையப்பட்டி


தொலைபேசி : 04333-262047

அரசு மருத்துவமனை- விராலிமலை

விராலிமலை


தொலைபேசி : 04339-220200