முடிவு

மணமேல்குடி வட்டத்தில் உள்ள வருவாய் கிராமம்

கிராம குறியீடு எண் கிராமத்தின் பெயர்
001 காடையிடையாத்தூர்
002 கொக்குமுட்டை
003 இடையாத்தூர்
004 சிலாத்தனி
005 ரெ.உ.ரெகுநாதபுரம்
006 சோலனி
007 நீர்விளங்குளம்
008 கூத்தலூர்
009 பிராமணவயல்
010 கோபாலபுரம்
011 கூம்பள்ளம்
012 தினையாக்குடி
013 மாவிளங்கனேந்தல்
014 திருநெல்லிவயல்
015 கம்பர்கோவில்
016 காரக்கோட்டை
017 பி.கே.பிச்சனேந்தல்
018 அழகன்வயல்
019 ஏனாதி
020 ராவுத்தன்வயல்
021 சுப்பிரமணியபுரம்
022 நெம்மேலிவயல்
023 சிங்கவனம்
024 தளிக்கோட்டை
025 தர்மராஜன்வயல்
026 நிலையூர்
027 சுடலைவயல்
028 பேட்டிவயல்
029 பில்லங்குடி
030 வினைதீர்த்தகோபாலபுரம்
031 கொள்ளுதிடல்
032 பிள்ளையார்திடல்
033 மேலஸ்தானம்
034 கண்டனிவயல்
035 கூத்தங்குடி
036 இடையாத்திமங்கலம்
037 கள்ளக்குறிச்சி
038 ஒல்லனூர்
039 பானாவயல்
040 செல்லப்பன்கோட்டை
041 வெள்ளுர் சிறுவரை
042 பெருமருதூர்
043 மின்னாமொழி
044 நெய்குப்பை
045 கோலேந்திரம்
046 கோ.பழங்குளம்
047 கார்க்கமலம்
048 மணலூர்
049 நெல்வேலி
050 வெள்ளுர்
051 தண்டலை
052 மாந்தாங்குடி
053 மும்பாலை
054 மணமேல்குடி
055 ஆவுடையார்பட்டிணம்
056 விச்சூர்
057 கீழபாப்பனூர்
058 மேலபாப்பனூர்
059 கரகத்திக்கோட்டை
060 ரெட்டையாளம்
061 சாத்தியடி
062 கானாடு
063 காவலூர்
064 வெட்டிவயல்
065 மூவலூர்உட்கடைரெகுநாதபுரம்
066 மஞ்சக்குடி
067 கொடிக்குளம்
068 கீழமஞ்சக்குடி
069 பெரியமடைப்பாய்ச்சல்
070 கிளாரவயல்
071 பழையவெட்டிவயல்
072 செய்யானம்