முடிவு

பொது விநியோகத் திட்ட சேவைகள்

 • மின்னணு அட்டை சேவைகள்

  • மின்னணு அட்டை விண்ணப்பிக்க
  • மின்னணு அட்டை விண்ணப்பத்தின் நிலை
 • மின்னணு அட்டை திருத்தம் செய்ய

  • மின்னணு அட்டை விவர மாற்றம்
  • மின்னணு அட்டை விவர மாற்ற நிலை
 • மின்னணு அட்டை தொடர்பான சேவைகள்

   • உறுப்பினரை சேர்க்க
   • முகவரி மாற்றம் செய்ய
   • குடும்பத் தலைவர் மாற்றம் செய்ய
   • குடும்ப உறுப்பினர் நீக்க
   • அட்டை ஒப்படைக்க / இரத்து செய்ய
   • அட்டை தொடர்பான சேவை நிலை அறிய

    

பார்க்க: https://tnpds.gov.in/home.xhtml

மாவட்ட வழங்கல் அலுவலகம்

மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர், மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகம்,
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம் | மாநகரம் : புதுக்கோட்டை | அஞ்சல் குறியீட்டு : 622005