முடிவு

சுற்றுலாத்தலங்கள் – ஆவுடையார்கோவில்

Avudiayarkoil

ஆவுடையார்கோவில் சுவாமி அகோரவீரபத்திரர் திருவுருவம்.
படத்தைக் காட்டு ஆவுடையார்கோவில் சுவாமி அகோரவீரபத்திரர் திருவுருவம்
ஆவுடையார்கோவில் மேல்கூறை கொடுங்கை மேல்புறக் காட்சி
படத்தைக் காட்டு ஆவுடையார்கோவில் மேல்கூறை கொடுங்கை மேல்புறக் காட்சி