முடிவு

சுற்றுலாத்தலங்கள் – அருங்காட்சியகம்

புதுக்கோட்டை அருங்காட்சியகம் - மரபடிமம் .
படத்தைக் காட்டு புதுக்கோட்டை அருங்காட்சியகம் - இராட்சத திமிங்கில எலும்புகள்