முடிவு

அறிக்கை

Filter Document category wise

வடிகட்டுதல்

அறிக்கை
தலைப்பு தேதி View / Download
கஜா புயல் – 2018 கஜா புயல் – 2018
பிரதம மந்திரி-கிஸான் சம்மன் நிதி பிரதம மந்திரி-கிஸான் சம்மன் நிதி
சிறப்பு செயல் குழு – கூட்ட நடவடிக்கைகளின் குறிப்புகள் 28/11/2019 26/12/2019 பார்க்க (235 KB)
சுற்றுச்சூழல் திட்டம் – கூட்ட நடவடிக்கைகளின் குறிப்புகள் 28/11/2019 26/12/2019 பார்க்க (448 KB)
மாவட்ட சுற்றுசூழல் திட்டம் 08/11/2019 பார்க்க (4 MB)
மனித வள மேம்பாடு அறிக்கை 24/07/2018 பார்க்க (5 MB)
மாவட்ட மழை அளவு 24/07/2018 பார்க்க (30 KB)