முடிவு

வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் – செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/11/2020

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் (pdf 26KB)