முடிவு

விவசாயிகள் மண்ணிலுள்ள நுண்ணுயிர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து மண்வளத்தைப் பாதுகாத்திடவும்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/11/2019

விவசாயிகள் மண்ணிலுள்ள நுண்ணுயிர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து மண்வளத்தைப் பாதுகாத்திடவும் (PDF 37KB)