முடிவு

விராலிமலை வட்டத்தில் உள்ள வருவாய் கிராமம்

கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
001 ராஜாளிப்பட்டி
002 நம்மன்பட்டி
003 விருதாப்பட்டி
004 தேங்காதின்னிப்பட்டி
005 பொய்யாமணி
006 கசவனூர்
007 அகரப்பட்டி
008 மீனவேலி
009 தேராவூர்
010 தென்னம்பாடி
011 கொடும்பாளுர்
012 விராலூர்
013 ராஜகிரி
014 விராலிமலை
015 வானதிரயன்பட்டி
016 மேபூதகுடி
017 பொருவாய்
018 கல்குடி
019 விட்டமாபட்டி
020 கோமங்கலம்
021 பூதகுடி
022 வடுகப்பட்டி
023 வேலூர்
024 அக்கல்நாயக்கன்பட்டி
025 மேலபச்சகுடி
026 குன்னத்தூர்
027 குமரப்பட்டி
028 கத்தலூர்
029 முல்லையூர்
030 சூரியூர்
031 பேராம்பூர்
032 மதயானைப்பட்டி
033 ஆம்பூர்பட்டி
034 செங்களாக்குடி
035 நீர்ப்பழனி
036 ஆலங்குடி
037 வெம்மணி