முடிவு

விராலிமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்

வ.எண் கிராம பஞ்சாயத்து
1 அகாரபட்டி
2 ஆலங்குடி
3 ஆவூர்
4 இராஜகிரி
5 கசவனூர்
6 கல்குடி
7 களமாவூர்
8 காத்தலூர்
9 குமாரமங்களம்
10 குன்னத்தூர்
11 கொடும்பாளூர்
12 கோங்குடிபட்டி
13 கோமங்களம்
14 சூரியூர்
15 தெங்கைதின்னிபட்டி
16 தென்னம்பாடி
17 தென்னாதிரயன்பட்டி
18 தேராவூர்
19 தொண்டாமநல்லூர்
20 நடுப்பட்டி
21 நம்பம்பட்டி
22 நாங்குபட்டி
23 நீர்பழனி
24 பாக்குடி
25 பாலாண்டம்பட்டி
26 பூதகுடி
27 பேராம்பூர்
28 பொய்யாமணி
29 மண்டையூர்
30 மதயானைப்பட்டி
31 மருதம்பட்டி
32 மாத்தூர்
33 மீனவேலி
34 மேப்பூதகுடி
35 மேலபச்சைகுடி
36 ராஜாளிப்பட்டி
37 லக்ஷ்மணன்பட்டி
38 வடுகப்பட்டி
39 வானதிராயன்பட்டி
40 விராலிமலை
41 விராலுர்
42 விருதாப்பட்டி
43 விளாப்பட்டி
44 வெம்மணி
45 வேலூர்