முடிவு

முதலமைச்சரின் சூரிய சக்தி பம்பு செட்டு திட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/06/2022

முதலமைச்சரின் சூரிய சக்தி பம்பு செட்டு திட்டம் (PDF 37KB)