முடிவு

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் சுழற்சிமுறையில் பிரித்தும் வழங்கும் பணி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/03/2021

மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் சுழற்சிமுறையில் பிரித்தும் வழங்கும் பணி (pdf 24KB)