முடிவு

மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுக்கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/10/2021
28.10.2021 - Meeting 123

மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுக்கூட்டம் (PDF 101KB)