முடிவு

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் – பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/01/2022
070122

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்கள் – பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை ஆய்வு செய்தார் (PDF 25KB)

0701b22

0701c2022

0701d22

0701e22

07b2022
07e012022