முடிவு

மாதிரி வாக்குப்பதிவு மையம் – வாக்காளர்கள் விழிப்புணர்வு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/03/2021
model polling

மாதிரி வாக்குப்பதிவு மையம் – வாக்காளர்கள் விழிப்புணர்வு (pdf 30KB)

model poll