முடிவு

மணமேல்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்

வ.எண் கிராம பஞ்சாயத்து
1 அம்மாபட்டினம்
2 பிராமணவயல்
3 இடையாத்திமங்களம்
4 இடையாத்தூர்
5 கானாடு
6 கரகத்திக்கோட்டை
7 காரக்கோட்டை
8 கட்டுமாவடி
9 கீழமஞ்சக்குடி
10 கோலேந்திரம்
11 கோட்டைப்பட்டினம்
12 கிருஷ்ணாஜிப்பட்டினம்
13 மஞ்சக்குடி
14 மணலூர்
15 மணமேல்குடி
16 மின்னாமொழி
17 நெற்குப்பை
18 மும்பாலை
19 நெல்வேலி
20 நிலையூர்
21 பெருமருதூர்
22 சாத்தியடி
23 செய்யானம்
24 தண்டலை
25 தினையாகுடி
26 வெட்டிவயல்
27 வெள்ளூர்
28 விச்சூர்