முடிவு

பேரூராட்சி

வ. எண் பேரூராட்சி வார்டு எண்ணிக்கை
1 ஆலங்குடி 15
2 கறம்பக்குடி 15
3 கீரமங்களம் 15
4 அன்னவாசல் 15
5 கீரனூர் 15
6 இலுப்பூர் 15
7 அரிமளம் 15
8 பொன்னமராவதி 15