முடிவு

புதுக்கோட்டை – அரசிதழ்

உள்ளடக்கம்
வ. எண் அத்தியாயம் இணைப்பு
1 முதல் பக்கம் Click Here to View (PDF 317 KB)
2 அணிந்துரை Click Here to View (PDF 1 MB)
3 முன்னுரை Click Here to View (PDF 2 MB)
4 ஒப்புகை Click Here to View (PDF 553 KB)
5 பொது தகவல் Click Here to View (PDF 9 MB)
6 வரலாறு Click Here to View (PDF 9 MB)
7 மக்கள் Click Here to View (PDF 8 MB)
8 விவசாயம் மற்றும் நீர்ப்பாசனம் Click Here to View (PDF 7 MB)
9 தொழில்கள் Click Here to View (PDF 3 MB)
10 வங்கி, வர்த்தக மற்றும் வணிகம் Click Here to View (PDF 3 MB)
11 தொடர்பு Click Here to View (PDF 2 MB)
12 இதர தொழில்கள் Click Here to View (PDF 2 MB)
13 பொருளாதார நிலை Click Here to View (PDF 3 MB)
14 பொது நிர்வாகம் Click Here to View (PDF 2 MB)
15 வருவாய் நிர்வாகம் Click Here to View (PDF 4 MB)
16 சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் நீதி Click Here to View (PDF 2 MB)
17 மற்ற துறைகள் Click Here to View (PDF 3 MB)
18 உள்ளாட்சி நிர்வாகம் Click Here to View (PDF 3 MB)
19 கல்வி Click Here to View (PDF 2 MB)
20 மருத்துவ மற்றும் பொது சுகாதார சேவைகள் Click Here to View (PDF 2 MB)
21 மற்ற சமூக சேவைகள் Click Here to View (PDF3 MB)
22 பொது வாழ்க்கை மற்றும் தன்னார்வ சமூக சேவை அமைப்பு Click Here to View (PDF 2 MB)
23 காணத்தக்க இடங்கள் Click Here to View (PDF 9 MB)
24 பிற்சேர்க்கை – I Click Here to View (PDF 1 MB)
25 பிற்சேர்க்கை – II Click Here to View (PDF 3 MB)