முடிவு

பிரதம மந்திரி-கிஸான் சம்மன் நிதி

விபரம் இணைப்பு
கிராமத்தில் இல்லாத விவசாயிகள் இங்கே சொடுக்கவும்
பயனாளிகளின் விபரம் இங்கே சொடுக்கவும்