முடிவு

தேர்தல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் 2021

சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் 2021- படிவம் 9,10, 11 & 11A
வ.எண் சட்டமன்ற தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
1 178 – கந்தர்வகோட்டை (தனி) பார்க்க (pdf 4MB) பார்க்க (pdf 1MB) பார்க்க (pdf 3MB) பார்க்க (pdf 1MB)
2 179 – விராலிமலை பார்க்க (pdf 6MB) பார்க்க (pdf 2MB) பார்க்க (pdf 3MB) பார்க்க (pdf 1MB)
3 180- புதுக்கோட்டை பார்க்க (pdf 5MB) பார்க்க (pdf 1MB) பார்க்க (pdf 3MB) பார்க்க (pdf 2MB)
4 181 – திருமயம் பார்க்க (pdf 5MB) பார்க்க (pdf 1MB) பார்க்க (pdf 3MB) பார்க்க (pdf 539KB)
5 182 – ஆலங்குடி பார்க்க (pdf 5MB) பார்க்க (pdf 760KB) பார்க்க (pdf 3MB) பார்க்க (pdf 2MB)
6 183- அறந்தாங்கி பார்க்க (pdf 5MB) பார்க்க (pdf 1MB) பார்க்க (pdf 3MB) பார்க்க (pdf 1MB)