முடிவு

தொடர் திருத்தம் 2022

மாதம்
சேர்த்தல் நீக்கல் திருத்தம்
ஜனவரி
(PDF 261KB) (PDF 74KB) (PDF 151KB)
பிப்ரவரி (PDF 189KB) (PDF 171KB) (PDF 122KB)
மார்ச் (PDF 153KB) (PDF 1321KB) (PDF 123KB)
ஏப்ரல் (PDF 131KB) (PDF 538KB) (PDF 154KB)
மே (PDF 124KB) (PDF 1750KB) (PDF 265KB)
ஜூன் (PDF 112KB) (PDF 186KB) (PDF 172KB)
ஜூலை (PDF 121KB) (PDF 79KB) (PDF 132KB)
ஆகஸ்ட் (PDF 133KB) (PDF 82KB) (PDF 115KB)
செப்டம்பர் (PDF 207KB) (PDF 405KB) (PDF 131KB)
அக்டோபர் (PDF 130KB) (PDF 827KB) (PDF 89KB)