முடிவு

தேர்தல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் 2022

சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் 2022- படிவம் 9,10, 11 & 11A ( 01.11.2021 முதல் 30.11.2021 வரையிலான பெறப்பட்ட படிவங்கள்)
வ.எண் சட்டமன்ற தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A
1 178 – கந்தர்வகோட்டை (தனி) பார்க்க (pdf 7.91MB ) பார்க்க (pdf 6.67MB ) பார்க்க (pdf 2.73MB ) பார்க்க (pdf 1.55MB )
2 179 – விராலிமலை பார்க்க (pdf 6.93MB ) பார்க்க (pdf 3.91MB ) பார்க்க (pdf 2.15MB ) பார்க்க (pdf 1.16MB )
3 180- புதுக்கோட்டை பார்க்க (pdf 1.65MB ) பார்க்க (pdf 5.41MB ) பார்க்க (pdf 3.11MB ) பார்க்க (pdf 3.92MB )
4 181 – திருமயம் பார்க்க (pdf 8.09MB ) பார்க்க (pdf 1.38MB ) பார்க்க (pdf 2.34MB ) பார்க்க (pdf 902KB )
5 182 – ஆலங்குடி பார்க்க (pdf 7.38MB ) பார்க்க (pdf 2.69MB ) பார்க்க (pdf 2.25MB ) பார்க்க (pdf 1.29MB )
6 183- அறந்தாங்கி பார்க்க (pdf 9.51MB ) பார்க்க (pdf 9.56MB ) பார்க்க (pdf 3.20MB ) பார்க்க (pdf 1.58MB )