முடிவு

தூர்வாரும் பணிகள் – 2021-22

கல்லணை கால்வாய் கோட்டம், தஞ்சாவூர்
வட்டம் கிராமம் பணியின் பெயர் பணி துவங்கும் முன் பணி நடைபெறும் பொழுது பணி முடிவுற்றபின்
ஆவுடையார்கோவில் சிறுமருதூர் சிறுமருதூர் ஏரி வழங்கு வாய்க்கால் bef dur aft
அறந்தாங்கி அரசர்குளம் ஆயங்குடி எண்-1 வாய்க்கால் bef dur aft
அறந்தாங்கி மங்களநாடு அனவயல் எண்-1 வாய்க்கால் Before During After
அக்னியாறு வடிநிலக் கோட்டம், பட்டுக்கோட்டை
வட்டம் கிராமம் பணியின் பெயர் பணி துவங்கும் முன் பணி நடைபெறும் பொழுது பணி முடிவுற்றபின்
கறம்பக்குடி புதுக்கோட்டைவிடுதி மஹாராசசமுத்திரம் வடிகால் தொலைக்கல் 22.100 கிமீ முதல் 23.100 கி.மீ bef dur com
கறம்பக்குடி அங்கன்விடுதி மற்றும் அழகன்விடுதி மஹாராசசமுத்திரம் வடிகால் தொலைக்கல் 23.15 கிமீ முதல் 24.15கி.மீ bef dur com
கறம்பக்குடி மனமடை மஹாராசசமுத்திரம் வடிகால் தொலைக்கல் 24.180 கிமீ முதல் 25.180 கி.மீ bef dur com
கறம்பக்குடி உடப்பவிடுதி மற்றும் திருப்பான்கோவில் மஹாராசசமுத்திரம் வடிகால் தொலைக்கல் 25.200 கிமீ முதல் 26.840 கி.மீ bef dur com
அறந்தாங்கி அரசர்குளம் மருதங்குடியார் வடிகால் தொலைக்கல் 7 கிமீ முதல் 7.40 கி.மீ bef dur com
அறந்தாங்கி அரசர்குளம் மற்றும் மங்களநாடு அரசர்குளம் அணைக்கட்டு வலதுபுற வழங்கு வாய்க்கால் வடிகால் தொலைக்கல் 0.00 கிமீ முதல் 8.750 கி.மீ bef dur com