முடிவு

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் – 2021 – 182 திருமயம் வேட்பாளர் தேர்தல் செலவு விவரங்கள்

வ.எண் வேட்பாளர் பெயர் 25.03.2021 30.03.2021 03.04.2021
1 அடைக்கலம் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
2 அழகு சுப்பையா அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
3 M செல்வகுமார் (Black Board) அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
4 M துரைராஜன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
5 காண்டிபன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
6 M செல்வகுமார் (Gift Pack) அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
7 M கார்திக் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
8 மணிகண்டன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
9 K செல்வகுமார் (Matchbox) அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
10 மதியழகன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
11 முனியராசு அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
12 பழனியப்பன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
13 K செல்வகுமார் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
14 புரட்சி பாலன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
15 ரகுபதி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
16 S செல்வகுமார் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
17 சிவகுமார் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
18 சிவராமன் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
19 M செல்வகுமார் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
20 சுந்தரம் அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
21 திருமேனி அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை
22 வைரமுத்து அறிக்கை அறிக்கை அறிக்கை