முடிவு

திருமயம் வட்டத்தில் உள்ள வருவாய் கிராமம்

கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
017 ஆத்தூர்
018 ராங்கியம்
019 கண்ணணூர் 1 பிட்
020 துர்வாசபுரம்
021 கண்ணணூர் 2 பிட்
023 மேலப்பனையூர்
024 குழிபிறை
057 ராராபுரம்
058 குலமங்கலம்
059 கும்மங்குடி (059)
060 கோட்டூர்
061 மல்லாங்குடி
062 பிலாக்குடிப்பட்டி
063 கடம்பவயல்
064 பேரையூர்
065 அரசந்தம்பட்டி
066 தேக்காட்டூர்
067 பிலிவலம்
068 சொக்கநாதபட்டி
069 கோட்டையூர்
070 இளஞ்சாவூர்
071 திருமயம்
072 ஏனப்பட்டி
073 லெம்பலக்குடி
074 நெய்க்கோணம்
075 பெருந்துறை
076 மேலூர்
077 ஆலவயல்
078 வன்னியுளந்தான்வயல்
079 குளத்துப்பட்டி
080 துலையானூர்
081 குன்னத்துப்பட்டி
082 அடுகப்பட்டி
083 மெய்யபுரம்
084 பில்லமங்களம்
085 நெய்வாசல்
086 மஞ்சினிப்பட்டி
087 சீராத்தக்குடி
088 பள்ளிவாசல்
089 வெங்களூர்
090 கோனாப்பட்டு
091 ஆதனூர்
092 அரண்மனைப்பட்டி
093 ஊனையூர்
094 கண்ணங்காரக்குடி
095 நெடுங்குடி
096 பனங்குடி
097 செங்கீரை
098 ராயவரம்
099 ராயரெகுநாதசமுத்திரம்
100 பெருங்குடி
101 பூவம்பட்டி
102 வலையம்பட்டி
103 மிரட்டுநிலை
104 சீராயம்பட்டி
105 அரிமளம்
106 கீழப்பனையூர்
107 சாமந்தன்வயல்
108 மேலிவயல்
109 அகவயல் (109)
110 சமுத்திரம்
111 துறையூர்
112 கும்மங்குடி (112)
113 மேல்நிலைவயல்
114 புதுநிலைவயல்
115 கே.ராயபுரம்
116 நல்லம்பாள் சமுத்திரம்
117 பிலியவயல்
118 கைக்குளன்வயல்
119 தலையாத்திவயல்
120 காரமங்கலம்
121 அகவயல் (121)
122 வேலாவயல்
123 அல்லன்வயல்
124 அனிக்கினி
125 சிட்டன்பட்டி
126 வாளரமாணிக்கம்
127 இடையன்வயல்
128 குறிச்சி
221 விராச்சிலை 1 பிட்
222 விராச்சிலை 2 பிட்