முடிவு

திருமயம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்

வ.எண் கிராம பஞ்சாயத்து
1 அரங்கினாம்பட்டி
2 அரசம்பட்டி
3 ஆதனூர்
4 ஆத்தூர்
5 இளஞ்சாவூர்
6 ஊனையூர்
7 கண்ணனூர்
8 குருவிகொண்டான்பட்டி
9 குலமங்கலம்
10 குழிபிறை
11 கே.பள்ளிவாசல்
12 கோட்டூர்
13 கோட்டையூர்
14 கோனாபட்டு
15 சேதுராப்பட்டி
16 திருமயம்
17 துலையானூர்
18 நச்சாந்துப்பட்டி
19 நெய்க்கோணம்
20 நெய்வாசல்
21 பனையப்பட்டி
22 பி.அழகாபுரி
23 புலிவலம்
24 பேரையூர்
25 மிதிலைபட்டி
26 மேலப்பனையூர்
27 மேலூர்
28 ராங்கியம்
29 ராராபுரம்
30 லெம்பலக்குடி
31 வி.லக்ஷ்மிபுரம்
32 விராச்சிலை
33 வெங்களூர்