முடிவு

திட்டங்கள் முன்னேற்றம் குறித்த செயலாக்க ஆய்வுக் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/01/2023
27012304

திட்டங்கள் முன்னேற்றம் குறித்த செயலாக்க ஆய்வுக் கூட்டம் (PDF 181KB)

27012305

27012306