முடிவு

தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்க திட்டத்தில் ஓரிட சேவை மையம் பணியிடங்களில் பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/10/2021

தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்க திட்டத்தில் ஓரிட சேவை மையம் பணியிடங்களில் பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள்
வரவேற்கப்படுகிறது (PDF 99KB)