முடிவு

பல்வேறு புதிய வளர்ச்சித்திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது – 14.09.2023

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/09/2023
பல்வேறு புதிய வளர்ச்சித்திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது

பல்வேறு புதிய வளர்ச்சித்திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. (PDF 200KB)

Foundation Stone laid for various new development works1