முடிவு

சிறப்பு வணக்கம் மற்றும் பொது விருந்து – மாவட்ட ஆட்சியர் பங்கேற்பு