முடிவு

மதுபான கூடங்கள், FL3 உரிமம் பெற்ற உணவகங்கள் மற்றும் அரசு மதுக்கூடங்கள் மறு உத்தரவு வரும் வரை மூடப்பட்டிருக்கும்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/04/2021

மதுபான கூடங்கள், FL3 உரிமம் பெற்ற உணவகங்கள் மற்றும் அரசு மதுக்கூடங்கள் மறு உத்தரவு வரும் வரை மூடப்பட்டிருக்கும். ( PDF 26KB)