முடிவு

குளத்தூர் வட்டத்தில் உள்ள வருவாய் கிராமம்

கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
001 குமாரமங்கலம்
002 சிங்கத்தாக்குறிச்சி
003 மாத்தூர்
004 மண்டையூர்
013 களமாவூர்
014 லெட்சுமணப்பட்டி
015 மேட்டுப்பட்டி
016 சிவகாமிபுரம்
017 தென்னதிரையான்பட்டி
018 பாலாண்டான்பட்டி
019 கீரனூர்
020 மேலப்புதுவயல்
021 வடுகப்பட்டி
022 ஒடுக்கூர்
023 குளத்தூர்
024 அம்மாசத்திரம்
025 நார்த்தாமலை
026 சத்தியமங்கலம்
027 இரும்பாளி நெடுஞ்சேரி
028 மேலூர்
029 வெள்ளனூர்
030 பூங்குடி
031 வேங்கைவயல்
032 முட்டுக்காடு
033 துடையூர்
034 உப்பிலியக்குடி
035 சீமானூர்
036 வத்தனாக்குறிச்சி
037 நாரங்கியன்பட்டி
038 செனையக்குடி
039 கடம்பவயல்
040 வீரக்குடி
041 வாழமங்கலம்
042 மங்கத்தேவன்பட்டி
043 பிரகதாம்பாள்புரம்
044 நாஞ்சூர்
045 மருதூர்
046 வாலியம்பட்டி
047 ஒடுகம்பட்டி
048 உடையாளிப்பட்டி
049 கீழையூர்
050 புலியூர்
051 விசலூர்
052 வெள்ளபிள்ளையார் பட்டி
053 செட்டிப்பட்டி
054 கண்ணங்குடி
055 செங்களுர்
056 காட்டுக்கோட்டைப்பட்டி
057 கிள்ளுக்கோட்டை
058 உலகங்காத்தான்பட்டி
059 கிள்ளுகுளவாய்ப்பட்டி
060 ராக்கத்தான்பட்டி
061 குன்னாண்டார்கோவில்
062 தெம்மாவூர்
063 மின்னாத்தூர்
064 வத்தானக்கோட்டை
065 கிள்ளனூர்
066 பெரம்பூர்
067 அண்டக்குளம்
068 சாத்தினிப்பட்டி
069 மூட்டாம்பட்டி
070 வைத்தூர்
071 தென்னங்குடி
072 சீரங்கம்பட்டி
073 உச்சாணி