முடிவு

காவோி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு கால்வாய் திட்டம் – மறுவாழ்வு மற்றும் மறுகுடியமா்விற்கான திட்ட வரைவு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/08/2022

புலியூர் (PDF 6MB)

வத்தனா குறிச்சி (PDF 2MB)