முடிவு

கறம்பக்குடி வட்டத்தில் உள்ள வருவாய் கிராமம்

கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
001 களபம்
002 மாங்கோட்டை
003 பொன்னன்விடுதி
004 தீத்தானிப்பட்டி
005 தெற்குத்தெரு
006 மலையூர்
007 அதிரான்விடுதி
008 வெள்ளாளவிடுதி
009 வலங்கொன்டான்விடுதி
010 ஆயிப்பட்டி
011 கருப்பட்டிபட்டி
012 பல்லவராயன்பத்தை
013 பிலாவிடுதி
014 அம்புகோவில்
015 மருதன்கோன்விடுதி
016 மைலன்கோன்பட்டி
017 கறம்பவிடுதி
018 சின்னான்கோன்விடுதி
019 பேயாடிப்பட்டி
020 புதுவிடுதி
021 வாண்டான்விடுதி
022 பந்துவாக்கோட்டை
023 ரெகுநாதபுரம்
024 தட்டாமனைப்பட்டி
025 கீராத்தூர்
026 பாப்பாப்பட்டி
027 கிளாங்காடு
028 முதலிப்பட்டி
029 கல்லுமடை
030 செங்கமேடு
031 திருப்பாக்கோவில்
032 ஒடப்பவிடுதி
033 கலியரான்விடுதி
034 காட்டாத்தி
035 ராங்கியன்விடுதி
036 குளந்திரான்பட்டு
037 தீத்தான்விடுதி
038 கறம்பக்குடி
039 இலைகடிவிடுதி
040 திருமணஞ்சேரி
041 குரும்பிவயல்
042 ஈச்சன்விடுதி
043 கரு கீழத்தெரு
044 பட்டத்திக்காடு
045 கரு தெற்குத்தெரு
046 வடதெரு
047 வாணக்கன்காடு
049 கணக்கன்காடு
481 முள்ளங்குறிச்சி வடக்கு
482 முள்ளங்குறிச்சி தெற்கு