முடிவு

கறம்பக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்

வ.எண் கிராம பஞ்சாயத்து
1 அம்புகோயில்
2 ஆதிரன்விடுதி
3 இராங்கியன்விடுதி
4 இலைகடிவிடுதி
5 எம்.தெற்குதெரு
6 ஓடப்பாவிடுதி
7 கட்டாத்தி
8 கணக்கன்காடு
9 கரம்பவிடுதி
10 கரு.கீழதெரு
11 கரு.தெற்குதெரு
12 கருப்பட்டிபட்டி
13 கலாபம்
14 கலியாரன்விடுதி
15 கீராத்தூர்
16 குலந்திரன்பட்டு
17 செங்கமேடு
18 திருமணஞ்சேரி
19 தீத்தான்விடுதி
20 தீத்தானிபட்டி
21 பட்டத்திகாடு
22 பந்துவகோட்டை
23 பல்லவராயன்பத்தை
24 பாப்பாபட்டி
25 பிலாவிடுதி
26 புதுவிடுதி
27 பொன்னன்விடுதி
28 மருதக்கோன்விடுதி
29 மலையூர்
30 மாங்கோட்டை
31 முதலிபட்டி
32 முள்ளங்குருச்சி
33 மைலகோன்பட்டி
34 ரெங்கநாதபுரம்
35 வடதெரு
36 வண்ணக்கன்காடு
37 வாண்டான்விடுதி
38 வலங்கொண்டான்விடுதி
39 வெள்ளாளவிடுதி