முடிவு

உழவர் சந்தை விலை பட்டியல்

நாள் விலை விபரம்
11-08-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
10-08-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
08-08-2020 விலை விபரம் (pdf 40KB)
07-08-2020 விலை விபரம் (pdf 36KB)
06-08-2020 விலை விபரம் (pdf 40KB)
04-08-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
03-08-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
01-08-2020 விலை விபரம் (pdf 33KB)
31-07-2020 விலை விபரம் (pdf 39KB)
30-07-2020 விலை விபரம் (pdf 39KB)
29-07-2020 விலை விபரம் (pdf 39KB)
28-07-2020 விலை விபரம் (pdf 40KB)
27-07-2020 விலை விபரம் (pdf 40KB)
25-07-2020 விலை விபரம் (pdf 40KB)
23-07-2020 விலை விபரம் (pdf 40KB)
22-07-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
21-07-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
20-07-2020 விலை விபரம் (pdf 41KB)
18-07-2020 விலை விபரம் (pdf 40KB)
17-07-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
16-07-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
15-07-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
14-07-2020 விலை விபரம்(pdf 40KB)
13-07-2020 விலை விபரம்(pdf 40KB)
11-07-2020 விலை விபரம்(pdf 40KB)
10-07-2020 விலை விபரம்(pdf 38KB)
09-07-2020 விலை விபரம்(pdf 38KB)
08-07-2020 விலை விபரம்(pdf 38KB)
07-07-2020 விலை விபரம்(pdf 81KB)
06-07-2020 விலை விபரம்(pdf 82KB)
03-07-2020 விலை விபரம்(pdf 38KB)
01-07-2020 விலை விபரம்(pdf 38KB)