முடிவு

உழவர் சந்தை விலை பட்டியல்

நாள் விலை விபரம்
23-10-2020 விலை விபரம்(pdf 390KB)
22-10-2020 விலை விபரம் (pdf 390KB)
21-10-2020 விலை விபரம் (pdf 390KB)
20-10-2020 விலை விபரம் (pdf 390KB)
20-10-2020 விலை விபரம் (pdf 390KB)
19-10-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
18-10-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
17-10-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
16-10-2020 விலை விபரம் (pdf 391KB)
15-10-2020 விலை விபரம் (pdf 390KB)
13-10-2020 விலை விபரம் (pdf 391KB)
11-10-2020 விலை விபரம் (pdf 390KB)
10-10-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
09-10-2020 விலை விபரம் (pdf 390KB)
08-10-2020 விலை விபரம் (pdf 390KB)
07-10-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
06-10-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
05-10-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
04-10-2020 விலை விபரம் (pdf 373KB)
02-10-2020 விலை விபரம் (pdf 373KB)
01-10-2020 விலை விபரம் (pdf 378KB)
30-10-2020 விலை விபரம் (pdf 378KB)
29-09-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
28-09-2020 விலை விபரம் (pdf 374KB)
27-09-2020 விலை விபரம் (pdf 374KB)
26-09-2020 விலை விபரம் (pdf 374KB)
25-09-2020 விலை விபரம் (pdf 374KB)
24-09-2020 விலை விபரம் (pdf 374KB)
23-09-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
21-09-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
20-09-2020 விலை விபரம் (pdf 391KB)
19-09-2020 விலை விபரம் (pdf 391KB)
18-09-2020 விலை விபரம் (pdf 391KB)
17-09-2020 விலை விபரம் (pdf 390KB)
16-09-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
15-09-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
14-09-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
13-09-2020 விலை விபரம் (pdf 390KB)
12-09-2020 விலை விபரம் (pdf 390KB)
11-09-2020 விலை விபரம் (pdf 390KB)
10-09-2020 விலை விபரம் (pdf 390KB)
09-09-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
07-09-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
06-09-2020 விலை விபரம் (pdf 39KB)
03-09-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
02-09-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
01-09-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
28-08-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
27-08-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
26-08-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
25-08-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
22-08-2020 விலை விபரம் (pdf 376KB)
20-08-2020 விலை விபரம் (pdf 376KB)
19-08-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
18-08-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
17-08-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
15-08-2020 விலை விபரம் (pdf 40KB)
14-08-2020 விலை விபரம் (pdf 40KB)
12-08-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
11-08-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
10-08-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
08-08-2020 விலை விபரம் (pdf 40KB)
07-08-2020 விலை விபரம் (pdf 36KB)
06-08-2020 விலை விபரம் (pdf 40KB)
04-08-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
03-08-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
01-08-2020 விலை விபரம் (pdf 33KB)
31-07-2020 விலை விபரம் (pdf 39KB)
30-07-2020 விலை விபரம் (pdf 39KB)
29-07-2020 விலை விபரம் (pdf 39KB)
28-07-2020 விலை விபரம் (pdf 40KB)
27-07-2020 விலை விபரம் (pdf 40KB)
25-07-2020 விலை விபரம் (pdf 40KB)
23-07-2020 விலை விபரம் (pdf 40KB)
22-07-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
21-07-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
20-07-2020 விலை விபரம் (pdf 41KB)
18-07-2020 விலை விபரம் (pdf 40KB)
17-07-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
16-07-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
15-07-2020 விலை விபரம் (pdf 38KB)
14-07-2020 விலை விபரம்(pdf 40KB)
13-07-2020 விலை விபரம்(pdf 40KB)
11-07-2020 விலை விபரம்(pdf 40KB)
10-07-2020 விலை விபரம்(pdf 38KB)
09-07-2020 விலை விபரம்(pdf 38KB)
08-07-2020 விலை விபரம்(pdf 38KB)
07-07-2020 விலை விபரம்(pdf 81KB)
06-07-2020 விலை விபரம்(pdf 82KB)
03-07-2020 விலை விபரம்(pdf 38KB)
01-07-2020 விலை விபரம்(pdf 38KB)