முடிவு

உதவித் தொலைபேசி இணைப்புகள்

கட்டுப்பாட்டு அறை தொடர்பு எண்
மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை 1070
மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை 1077
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் 04322 – 221624 ,221625 ,221626
காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை 100
விபத்து உதவி எண் 108
தீ தடுப்பு, பாதுகாப்பு 101
விபத்து அவசர வாகன உதவி 102
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு 1098
பேரிடர் கால உதவிக்கு 1077
பாலின துன்புறுத்தல் தடுப்பு உதவி 1091
இந்திய தொலை தொடர்பு துறை உதவி 1500