முடிவு

இலுப்பூர் வட்டத்தில் உள்ள வருவாய் கிராமம்

கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
029 திருநல்லூர்
030 கட்டகுடி
032 கோத்திராப்பட்டி
033 ஈஸ்வரன்கோயில்
034 தன்னாங்குடி
035 கோங்குடிப்பட்டி
036 பாக்குடி
037 மருதம்பட்டி
038 விளாப்பட்டி
039 நாங்குப்பட்டி
040 பையூர்
041 இருந்திராப்பட்டி
042 புங்கினிப்பட்டி
043 இலுப்பூர்
044 எண்ணை மேலப்பட்டி
045 தளிஞ்சி
046 கதவம்பட்டி
047 கூடலூர்
048 கிளிக்குடி
049 பேயால்
050 வண்ணாரப்பட்டி
051 பில்லங்குடி
052 பரம்பூர்
053 மாம்பட்டி
054 கடம்பராயப்பட்டி
055 ஆலத்தூர்
056 இடையப்பட்டி
057 வீரப்பட்டி
058 வெள்ளாஞ்சார்
059 வெட்டுக்காடு
060 இராப்பூசல்
061 பாதிப்பட்டி
062 லெக்கனாப்பட்டி
063 தாயினிப்பட்டி
064 பெருங்குடிப்பட்டி
065 விளத்துப்பட்டி
066 கீழக்குறிச்சி
067 அன்னவாசல்
068 சித்தன்னவாசல்
069 மதியநல்லூர்
070 பனங்குடி
071 மாங்குடி
072 தச்சம்பட்டி
073 புதூர்
074 குடுமியான்மலை
075 விசலூர்
076 புல்வயல்
077 வயலோகம்
078 மாராயப்பட்டி
079 ஆரியூர்
080 பனம்பட்டி
081 பெருஞ்சினை
082 திருவேங்கைவாசல்
083 ஆயிங்குடி
084 பெருமாநாடு
085 கோதண்டராமபுரம்
086 சுந்தரப்பட்டி
087 குருக்கப்பட்டி