முடிவு

ஆவுடையார்கோவில் வட்டத்தில் உள்ள வருவாய் கிராமம்

கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
001 குருங்களுர்
002 செப்பாவயல்
003 தில்லைவயல்
004 மதகம்
005 ஏனாங்கம்
006 திராப்பிடிங்கி
007 தாளிக்காடு
008 இச்சிக்கோட்டை
009 ஏம்பல்
010 தொன்னக்குடி
011 இரும்பாநாடு
012 மருதங்குடி
013 திருவாக்குடி
014 சத்திரப்பட்டி
015 வெள்ளாளவயல்
016 அரசூர் (மதகம்)
017 அரசூர்
018 எழுநூத்திமங்கலம்
019 புண்ணியவயல்
020 ஆவுடையார்கோவில்
021 எசமங்கலம்
022 சிவஞானபுரம்
023 கிடங்கிவயல்
024 புதுவாக்காடு
025 வேதினிவயல்
026 வலையன்வயல்
027 முதுவளர்குடி
028 கண்டயன்கோட்டை
029 பலவரசன்
030 குடிக்காடு
031 சிறுமருதூர்
032 செல்வனேந்தல்
033 மாகாளியேந்தல்
034 வெளிவயல் (034)
035 வாட்டாத்தூர்
036 கீழ்குடி
037 புதுவயல் உக்கடைசுப்பிரமணியபுரம்
038 காசாவயல்
039 சாத்தக்குடி
040 பட்டமுடையான்
041 கள்ளக்காத்தான்
042 பு உ ப வடவயல்
043 பூவாளூர்
046 சாத்தியக்குடி
048 பிராந்தனி
049 வீழிமங்கலம்
051 ஆலத்திவயல்
052 பெருந்தாமரை
053 ஓக்கூர்
054 சித்தக்கூர்
055 சானானேந்தல்
056 துஞ்சனூர்
057 குமுளூர்
058 பள்ளிவயல்
059 புதுவெட்டிவயல்
060 அமரடக்கி
061 சௌந்திரநாயகிபுரம்
062 தக்கடிவயல்
064 சிறுவெளி
065 நரசிங்கபுரம்
067 தனிக்கொன்டான்
068 கரூர்
069 சாத்தியடி
070 கதிராமங்கலம்
071 பேரானூர்
072 பொன்பேத்தி
073 காவதுகுடி
074 தாழனூர்
075 பில்லுவலசை
076 வேள்வரை
077 நாட்டாணிபுரசக்குடி
078 நரியனேந்தல்
079 மீமிசல் சத்திரம்பட்டினம்
080 ஆலத்தூர்
081 வெளிவயல் (081)
082 பழங்குளம்
083 கடவாக்கோட்டை
084 இராமச்சந்திரபுரம்
085 தீயத்தூர்
086 குளத்தூர்
087 தென்னமாரி
088 செங்கானம்
089 தீயூர்
090 கோவினிக்கிடங்கு
091 களபம்
092 பறையாத்தூர்
093 கண்ணமங்கலம்
094 திருப்புனவாசல்
095 சிறுகடவாக்கோட்டை
096 வீழிமார்
097 வழூவூர்
098 கண்ணாக்கூர்
099 கானூர்
102 ஈச்சங்குடி
105 கோவேரியேந்தல்
197 வெளியாத்தூர்