முடிவு

ஆவுடையார்கோவில் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்

வ.எண் கிராம பஞ்சாயத்து
1 அமரடக்கி
2 ஒக்கூர்
3 கதிராமங்கலம்
4 கரூர்
5 களபம்
6 காவதுகுடி
7 கீழச்சேரி
8 கீழ்க்குடிவாட்டாத்தூர்
9 குண்டகவயல்
10 குன்னூர்
11 சாட்டியக்குடி
12 சிறுமருதூர்
13 செங்காணம்
14 தாழனூர்
15 திருப்புன்னவாசல்
16 திருப்பெருந்துறை
17 தீயத்தூர்
18 தீயூர்
19 துஞ்சனூர்
20 தொண்டைமானேந்தல்
21 நட்டாணிபுரசகுடி
22 பலவரசன்
23 பாண்டிபத்திரம்
24 புண்ணியவயல்
25 புத்தாம்பூர்
26 பூவலூர்
27 பெருநாவலூர்
28 பொன்பேத்தி
29 பொன்னமங்கலம்
30 மீமிசல்
31 விளானூர்
32 வீராமங்கலம்
33 வெளிவயல்
34 வேட்டனூர்
35 வேள்வரை