முடிவு

அறந்தாங்கி வட்டத்தில் உள்ள வருவாய் கிராமம்

கிராம எண் கிராமத்தின் பெயர்
001 மரமடக்கி
002 பரவாக்கோட்டை
003 குரும்பூர்
004 சிறுநாட்டான்வயல்
005 செங்கமாரி
006 நற்பவளக்குடி
007 சிதம்பரவிடுதி
008 தாந்தாணி
009 செட்டிக்காடு
010 திருநாளூர்
011 ஆவணத்தான்கோட்டை
012 சிலட்டூர்
013 அழியாநிலை
014 கோங்குடி
015 ஆளப்பிறந்தான்
016 மூக்குடி
017 இராஜேந்திரபுரம்
018 எருக்கலக்கோட்டை
019 பூவத்தக்குடி
020 பெரியாளுர்
021 நெய்வத்தளி
022 சாத்தனேந்தல்
023 நெய்வேலிநாதபுரம்
024 மேற்பனைக்காடு
025 வேம்பங்குடி
026 பாலகிருஷ்ணபுரம்
027 ராமசாமிபுரம்
028 மாத்தூர்
029 ஆயிங்குடி
030 வல்லவாரி
031 மாங்குடி
032 மருதங்குடி
033 தூத்தாக்குடி
034 ரெத்தினக்கோட்டை
035 அறந்தாங்கி
036 பள்ளத்திவயல்
037 ஆலங்குடி
038 இடையார்
039 குளத்தூர்
040 தர்மராஜன்வயல்
041 கம்மங்காடு
042 உலகளந்தான்வயல்
043 புதுவாக்கோட்டை
044 வீரமங்கலம்
045 பெருநாவலூர்
046 சிவந்தான்காடு
047 பஞ்சாத்தி
048 ஊர்வணி
049 அமாஞ்சி
050 அல்லரைமேலவயல்
051 குண்டகவயல்
052 கீழச்சேரி
053 வேங்கூர்
054 மேலப்பட்டு
055 கும்மக்காடு
056 கோவில்வயல்
057 எட்டியத்தளி
058 அரசர்குளம் மேற்கு
059 அரசர்குளம் கிழக்கு
061 அமரசிம்மேந்திரபுரம்
062 அம்பாள்புரம்
063 கீழவிஜயபுரம்
064 கொடிவயல்
065 விஜயபுரம்
066 சுப்பிரமணியபுரம்
067 சிதம்பரபுரம்
068 சித்தக்கன்னி (068)
069 சித்தக்கன்னி (069)
070 மன்னக்குடி
071 பிடாரிக்காடு
072 மேல்மங்களம்
073 அரியாமரைக்காடு
074 சீனமங்களம்
075 களக்குடி
076 நாகுடி
077 அருணாசலபுரம்
078 காரவயல்
079 தேடாக்கி
080 கூகனூர்
081 மணிவிளான்வயல்
082 ராயன்வயல்
083 பூனையன்குண்டு
084 ஏகனிவயல்
085 கீழ்குடி
086 அம்மன்சாக்கி
087 மாணவநல்லூர்
088 மைவயல்
089 பிராமணவயல்
091 பங்கையத்தான்குடி
092 முன்னூத்தான்வயல்
093 வெள்ளாட்டுமங்களம்
094 கண்டிச்சங்காடு
095 ஏகப்பெருமாளுர்
096 ஆடலைகாலபைரவபுரம்
097 காரைக்காடு
099 நெம்மேலிக்காடு
100 ஓமக்கண்வயல்
101 திருவப்பாடி
102 கலக்கமங்களம்
601 மங்களநாடு வடக்கு
602 மங்களநாடு தெற்கு
901 வேட்டனூர் 1 பிட்
902 வேட்டனூர் 2 பிட்
981 அத்தானி வடக்கு
982 அத்தானி தெற்கு