முடிவு

வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்கள் மெய்த்தன்மை சரிபார்ப்பு

வருவாய்த்துறை சான்றிதழ்கள், உதாரணமாக

  1. வருமான சான்றிதழ்
  2. சாதி சான்றிதழ்
  3. பிறப்பிட சான்றிதழ்
  4. முதல் பட்டதாரி சான்றிதழ்

உண்மைத்தன்மையை சரிபார்த்துக்கொள்ள

பார்க்க: https://edistricts.tn.gov.in/revenue/verifyCertificate.html

மாவட்ட ஆட்சியரகம்

மாவட்ட ஆட்சியரகம் புதுக்கோட்டை
இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரகம் | மாநகரம் : புதுக்கோட்டை | அஞ்சல் குறியீட்டு : 622005