முடிவு

அரசுத்துறைகள் – மாவட்ட நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாட்டு முகமை

நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு -  விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடல்.
படத்தைக் காட்டு நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு - விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடல்
நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு - நெல் அடிக்கும் கலம் கட்டுதல்.
படத்தைக் காட்டு நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு - நெல் அடிக்கும் கலம் கட்டுதல்
நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு -  ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் சிறிய தண்ணீர் தொட்டி அமைத்தல்.
படத்தைக் காட்டு நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு - ஆழ்குழாய் கிணறு மற்றும் சிறிய தண்ணீர் தொட்டி அமைத்தல்
நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு - கருங்குளம் தெற்கு ஆழப்படுத்துதல்.
படத்தைக் காட்டு நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு - கருங்குளம் தெற்கு ஆழப்படுத்துதல்
நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு - புதுகுளம் வாரியில்  தடுப்பு அணை கட்டுதல்.
படத்தைக் காட்டு நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு - புதுகுளம் வாரியில் தடுப்பு அணை கட்டுதல்.
நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு -   வாலகுளம் கிழக்கு பகுதி ஆழப்படுத்துதல்.
படத்தைக் காட்டு நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு - வாலகுளம் கிழக்கு பகுதி ஆழப்படுத்துதல்
நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு - குமரமூர்த்தி கண்மாயில் தடுப்பு அணை கட்டுதல்.
படத்தைக் காட்டு நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு - குமரமூர்த்தி கண்மாயில் தடுப்பு அணை கட்டுதல்
நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு -நெல் அடிக்கும் கலம் கட்டுதல் குண்ணண்டார்கோவில்.
படத்தைக் காட்டு நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு -நெல் அடிக்கும் கலம் கட்டுதல் குண்ணண்டார்கோவில்
நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு - வண்ணான் ஊரணியில் படிக்கட்டு அமைத்தல்.
படத்தைக் காட்டு நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு - வண்ணான் ஊரணியில் படிக்கட்டு அமைத்தல்
நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு - கோவில் வீரகுடியில் ஆழ்குழாய் கிணறு  அமைத்தல்.
படத்தைக் காட்டு நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு - கோவில் வீரகுடியில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்தல்