முடிவு

வேளாண்மை தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முகமை

ஆணையர் அவர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் - ஆழ்குழாய் கிணற்றின்னை ஆய்வு செய்தார்.
படத்தைக் காட்டு ஆணையர் அவர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் - ஆழ்குழாய் கிணற்றின்னை ஆய்வு செய்தார்
ஆணையர் அவர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் - சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஆய்வு.
படத்தைக் காட்டு ஆணையர் அவர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் - சுத்திகரிப்பு நிலையம் ஆய்வு
ஆணையர் அவர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் -உளுந்து விதைப்பண்ணை ஆய்வு - வம்பன்
.
படத்தைக் காட்டு ஆணையர் அவர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் -உளுந்து விதைப்பண்ணை ஆய்வு - வம்பன்