முடிவு

அரசுத்துறைகள் – தோட்டக்கலை

தோட்டக்கலை - தோட்டக்கலை இயக்குநர் மற்றும் மாவட்ட கலெக்டர் விஜயம் - வல்லத்திராக்கோட்டை.
படத்தைக் காட்டு தோட்டக்கலை - தோட்டக்கலை இயக்குநர் மற்றும் மாவட்ட கலெக்டர் விஜயம் - வல்லத்திராக்கோட்டை
தோட்டக்கலை - தோட்டக்கலை இயக்குநர் விஜயம் - பாலி இல்லம்.
படத்தைக் காட்டு தோட்டக்கலை - தோட்டக்கலை இயக்குநர் விஜயம் - பாலி இல்லம்
தோட்டக்கலை - தோட்டக்கலை  இயக்குநர் வருகை - அறுவடை மேலாண்மை.
படத்தைக் காட்டு தோட்டக்கலை - தோட்டக்கலை இயக்குநர் வருகை - அறுவடை மேலாண்மை
தோட்டக்கலை - தோட்டக்கலை  இயக்குநர் வருகை - தோட்டக்கலை பயிற்சி மையம்.
படத்தைக் காட்டு தோட்டக்கலை - தோட்டக்கலை இயக்குநர் வருகை - தோட்டக்கலை பயிற்சி மையம்
தோட்டக்கலை - வேளாண் உற்பத்தி ஆணையர் மற்றும் மாவட்ட கலெக்டர் வருகை - வல்லத்திராக்கோட்டை.
படத்தைக் காட்டு தோட்டக்கலை - வேளாண் உற்பத்தி ஆணையர் மற்றும் மாவட்ட கலெக்டர் வருகை - வல்லத்திராக்கோட்டை